Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай цахим сургалтыг зохион байгуулав.

4 сарын өмнө
  • 238

Санхүүгийн мэдээллийн албанаас терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, ялангуяа ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэх зорилгоор ашиглах эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр цахим сургалтыг АНУ-ын Сангийн Яамны зөвлөхтэй хамтран явууллаа.

Сургалтад Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын 100 орчим ажилтан хамрагдсан. Сургалтын үеэр АНУ-ын зөвлөхийн зүгээс ашгийн бус байгууллагыг ашиглан терроризмыг санхүүжүүлсэн гэмт хэргийн жишээг танилцуулж, ашгийн бус байгууллагыг терроризмыг санхүүжүүлэхэд зүй бусаар урвуулан ашиглаж болзошгүй арга хэрэгслүүдийн талаарх туршлагыг хуваалцав.