Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх мэдээллийн нэгдсэн систем

Нүб-ын аюулгүйн зөвлөлөөс
гаргасан хориг жагсаалт

Сургалт
...
1 жилийн өмнө
Прокурорын байгууллага, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Дэлхийн банкны “Стар нэгж”-үүд хамтран сургалт зохион байгууллаа

Прокурорын байгууллага, Авлигатай тэмцэх газар, Цагдаагийн ерөнхий газ...

Дэлгэрэнгүй