ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үнэлгээ ахиулсан хугацааг танилцуулж байна.