ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

"Ятгах тусам нягтал" аяны талаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ.

Залилах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монголбанк, Монголын банкны холбоо болон

ФАТФ-ЫН 40 ЗӨВЛӨМЖИЙГ МОНГОЛ ХЭЛ РҮҮ ОРЧУУЛЛАА

Монголбанкны дэргэдэх Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаахтай тэмцэх

“САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЛБАНД МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ЦАХИМААР МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТАЛЛАА

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр мэдээлэх үүрэгтэй