ENG

Цаг үеийн мэдээлэл

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албанаас сургалтуудыг шат дараатай зохион байгуулан ажиллаж байна

Цагдаагийн байгууллагын мөрдөгч нарын Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх чадавхийг нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээ, сургалтуудыг шат дараатай зохион байгуулан ажиллаж байна.

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас 2020 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, Монгол Улсыг ФАТФ-ын “Саарал жагсаалтаас” гаргахад хамтран ажиллах чиглэлээр Төрийн бус байгууллага, холбоод /Мэдээллэх үүрэгтэй этгээд/-ын төлөөлөлтэй уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ СЭДВЭЭР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ СЭДВЭЭР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ХОРООНЫ МЭДЭГДЭЛ

Хэрэглээний зээлийн хугацааг сунгах тухай

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай